اتفاقاتی که به صورت روزانه برات میفته رو به صورت خیلی عامیانه و خودمون اینجا بنویس و اگر نکته ای لازم باشه بینابینش بگو تا در کنار هم بیشتر بیاموزیم

دفتر خاطرات من – صفحه 36 –سخنرانی شیراز

/
19 آذر 97!این یک هفته اخیر پر از تجارب جدید بوده واسم.برگزا…

دفتر خاطرات من – صفحه 35 –مادربورد پیشرفت

/
18 آذر 97!کارگاه داشتیم چه کارگاهی.امروز بعد از تقریبا دو هفته اطلاع …

دفتر خاطرات من – صفحه 34 – دقیقه 90

/
17 آذر 97!همونطور که گفته بودم فردا کارگاهی به نام مادربورد…

دفتر خاطرات من – صفحه 33 –احساس خوب

/
16 آذر 97!هفته ی سوم ماه آذر خیلی پرکار و پر شور و هیجان داره می …

دفتر خاطرات من – صفحه 31 – کارگاه شیراز2

/
14 آذر 97!گفتم که هماهنگیای یک کارگاه یهویی در شیراز رو انجام د…