چطور در ایران، بدون سرمایه و پارتی اشتیاقت را به عشق و پول تبدیل کنی

.

اگر نمی توانی ۷۰ دقیقه متمرکز این فیلم را ببینی! می خواهی به رسالت و اهدافت برسی؟