می خواهی صدایت جاودانه شود؟

.

شاید این مهمترین ۱۰۱ دقیقه برای درست کردن اثری باشد که تو را ماندگار می کند.