آزمون شادمانی و شادکامی آکسفورد


.

در زیر جملاتی درباره شادکامی شخصی وجود دارد.

لطفا هر ۴ عبارت در هر گروه را بخوانید و سپس یک جمله از هر گروه که به بهترین وجه احساس شما در هفته گذشته و امروز را نشان می دهد، مشخص کنید.

دقت کنید که در هر سوال مدت زیادی تامل نکنید، اولین جوابی که به ذهنتان خطور می کند، بهترین جواب است. این سوالات جواب درست یا غلط ندارد.

گفتنی است هریک از این سوالات می تواند راهنمایی برای بهبود شادکامی باشد.

.

.
سوال ۱
سوال ۲
سوال ۳
سوال ۴
سوال ۵
سوال ۶
سوال ۷
سوال ۸
سوال ۹
سوال ۱۰
سوال ۱۱
سوال ۱۲
سوال ۱۳
سوال ۱۴
سوال ۱۵
سوال ۱۶
سوال ۱۷
سوال ۱۸
سوال ۱۹
سوال ۲۰
سوال ۲۱
سوال ۲۲
سوال ۲۳
سوال ۲۴
سوال ۲۵
سوال ۲۶
سوال ۲۷
سوال ۲۸
سوال ۲۹
لطفا اطلاعات زیر را برای مشاهده نتایج ارائه کنید
آدرس فعال ترین ایمیل
محاسبه نتیجه آزمون