نوشته‌ها

3درصدی ها، انسان های ضد گلوله قرن بیستم

/
 اصلی ترین عامل ضدگلوله شدن در این جهان:احتمالا همه این آم…