شناخت رسالت همان چیزی است که به آن نیازمندی تا مسیر اصلی و جهت درستی را پیدا کنی و در آن از همه لحاظ اوج بگیری

نوشته‌ها