چقدر آفتابی فکر می کنیم؟

/
دانیال هنوز مدرسه نمی رفت. وقتی برایش داستانی را که دوست می داشت با…